Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 22.10.2020

Nutritraining OÜ jaoks on klientide privaatsus ja isikuandmete kaitse väga oluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist ja kustutamist. Veebipoodi haldab ning isikuandmeid töötleb Nutritraining OÜ (reg.nr: 14867777, juriidiline aadress: Soontevahe tee 9-2, Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa, 76907). Meie tegevus Internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika on lahutamatult seotud Nutritraining OÜ veebipoe üld- ja ostutingimustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega!

Isikuandmete kogumine
Isikuandmed on andmed, mida Nutritraining OÜ kogub e-poe ostu sooritamisel tellimuste täitmiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldavad nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Aadressi ja postiindeksi sisestamine on nõutav ainult kullerteenusega kauba tellimisel.

Kogutud isikuandmete töötlemine
Nutritraining OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku alusel.
Nutritraining OÜ töötleb isikuandmeid peamiselt järgnevatel eesmärkidel:
1. Personaalsete pakkumiste tegemine, kus isikuandmete Töötlus toimub nõusoleku alusel. Andmesubjektile edastatakse personaalseid pakkumisi e-maili teel, juhul kui klient on selleks nõusoleku andnud.
2. Nutritraining OÜ tegevusega seotud majanduslik analüüs sh turusituatsiooni ja ostuharjumuste analüüsimiseks õigustatud huvi alusel.
3. Nutritraining OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Õigustatud huvi tähendab Nutritraining OÜ huvi ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
Kliendibaasi haldamine ja analüüsiminei;
Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Nutritraining OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine veebilehel;
Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks;
Sisehalduse eesmärkidel.
Nutritraining OÜ töötleb kasutaja nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi isikuandmeid eekõige tellimuste ettevalmistamiseks, kauba kohale toimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ning võimalike tellimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Nutritraining OÜ töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb Nutritraining OÜ õigusaktidest tulenevate kohustustega kasutaja ostude andmeid, ms on muuhulgas vajalik raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Nutritraining OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Nutritraining OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete säilitamine
Nutritraining OÜ‘l on tulenevalt õigusaktidest õigus ja kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Nutritraining OÜ ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kasutaja ees võetud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või Nutritraining OÜ õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.

Kasutaja ostudega seotud andmed säilitab Nutritraining OÜ üldjuhul vaid niikaua, kui on vajalik kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Tellimustega seotud andmed kustutatakse kolme aasta ja kolme kuu möödudes alates e-poe ostu sooritamise hetkest. Kui Nutritraining OÜ‘l on alust arvata, et kasutaja on rikkunud Nutritraining OÜ ees võetud kohustusi tahtlikult, võib Nutritraining OÜ kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud ostu sooritamise hetkest.

Nutritraining OÜ säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati.

Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus aadressil jaanika@toitumisteraapiakeskus.ee.

Isikuandmete edastamine
Nutritraining OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Nutritraining OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Nutritraining OÜ sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

– vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
– isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Nutritraining OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
Nutritraining OÜ edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingumustes välja toodud punktis “Kogutud isikuandmete töötlemine” toodud eesmärkide täitmiseks.

Nutritraining OÜ isikuandmeid edastada volitatud töötajatele, kellele Te kaupu ostes esitate tellimuse ning kellel on andmetele ligipääsu vaja Nutritraining OÜ teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub vaid selleks, et Nutritraining OÜ saaks kasutajatega sõlmitud lepinguid ehk tellimusi täita.

Nutritraining OÜ avaldab isikuandmeid ka juhul, kui Nutritraining OÜ‘l on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.
Nutritraining OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

– Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;
Nutritraining OÜ on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);
– Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Nutritraining OÜ teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
– kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
– kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
– edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
– edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
– edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
– edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
– edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Nutritraining OÜ õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Nutritraining OÜ teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete kaitse
Nutritraining OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki Nutritraining OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega
Nutritraining OÜ töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Kasutajal on õigus:
Saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta.
Saada koopiaid ja väljavõtteid Nutritraining OÜ‘s töödeldavatest isikuandmetest.
Nõuda isikuandmete ülekandmist, sealhulgas isikuandmete teistele vastutavatele töötlejatele ülekandmist.
Nõuda andmete täiendamist või parandamist.
Nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuste osutamist.

Isikuandmeid ei ole võimalik kustutada kui:

* Teie tellimuse töötlemine on pooleli
* Teie tellimus ei ole veel posti pandud või on edastamisel
* Teil on Nutritraining OÜ‘le võlg
* Te olete viimase nelja aasta jooksul Nutritraining OÜ‘le võlgu jäänud või teenuseid väärkasutanud
* Teie võlg on viimase kolme aasta jooksul edasi antud kolmandale osapoolele
* Olete teinud tellimuse ja seega on teie andmed vastavalt seadusele edasi antud raamatupidamisele

Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist kui:

* Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Nutritraining OÜneid töötles
* Kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu alus isikuandmete töötlemiseks
* Kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid
* Isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust

Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded aadressile jaanika@toitumisteraapiakeskus.ee. Esitatud küsimustele ja nõetele vastab Nutritraining OÜ hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui klient on seisukohal, et Nutritraining OÜ on õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kliendil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad
Nutritraining OÜ võib koguda Veebilehe Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata,) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Nutritraining OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;

Küpsise faile eksisteerib kahte tüüpi:

Püsifailid, mis jäävad teie arvutisse ka pärast Veebilehelt lahkumist. Neid kasutatakse selleks, et Veebileht saaks teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata teile sisu, mille te olete enda jaoks kohandanud (nt. eelistatud keel või ostukorvi paigutatud tooted).
Ajutised failid eemaldatakse teie arvutist pärast Veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).
Reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Nutritraining OÜ partnerite Veebilehti, mis on seotud Nutritraining OÜ Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Nutritraining OÜ ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Meie Küpsised võivad mõningatel juhtudel olla loodud ka teenusepakkujate poolt (Facebook ja Google reklaamivõrgustikud), eesmärgiga parandada meiepoolt näidatava reklaami asjakohasust.

Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide. Küpsiste ja nende kontrollimise kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist https://ec.europa.eu/info/cookies_et ja http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente uudiskirja vahendusel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil jaanika@toitumisteraapiakeskus.ee.